Bu sayfayı yazdır

DENETİM

Tetkikin bir parçası olarak, denetim ekip lideri tarafından tetkike ilişkin plan, denetim süreci, istekler, bulgu sınıflama ve raporlama konularında bilgilendirmenin yapıldığı ve müşteri yönetimi ve süreç sahiplerinin katılımının sağlandığı bir açılış toplantısı gerçekleştirilir.

Tetkik; AS/EN 9100 standardı gereklilikleri doğrultusunda ve belirlenen plan çerçevesinde gerçekleştirilir. Her süreç yerinde ve örnekleme usulü uyarınca tetkik edilir. Gerekliliklerden sapmalar büyük (“majör”) ve küçük (“minör”) uygunsuzluklar sınıflaması uyarınca raporlanır.

Uygunsuzluk raporu; uygunsuzluk bulgusunu, uygunsuzluğun dayandırıldığı nesnel (objektif) kanıt(lar)ı ve ihlal ettiği gerekliliği gösterecek şekilde raporlanır.

Bir gerekliliğin karşılanmaması kalite yönetim sistemi işlerliğini bozuyor ve(ya) süreçlerin kontrollünü ya da ürün/servis uygunluğunu temin etmekten uzaklaştırıyorsa, uygunsuzluk “major” olarak raporlanmaktadır. Bunun dışındaki tekli kusurlar ise “minor” uygunsuzluk olarak raporlanmakta ancak, aynı gerekliliğe karşılık ortaya çıkan birden fazla tekli kusurlar bir bütün olarak “major” uygunsuzluğa taşınmaktadır.

“PEAR” raporlarındaki Süreç Değerlendirme Matris sonucunun “1” olması durumunda da “major” uygunsuzluk raporlanmaktadır.

Herhangi bir tetkik esnasında, bir önceki tetkik uygunsuzlukları ile karşılaşılması durumunda, kuruluşun düzeltici faaliyet sürecinin yetersizliğinden hareketle “major” uygunsuzluk raporlanmaktadır.

Uygunsuzluklar için kuruluşun, tetkikin tamamlanmasını müteakiben 7 takvim günü içinde acil eylem plan(lar)ını, 30 takvim günü içinde düzeltici faaliyet planlarını sunması ve 60 takvim günü içerisinde de, belirlediği düzeltici faaliyet planı uyarınca uygunsuzluklarını kapatması ve kanıtlarını sunması gerekmektedir. Bu sürelerin aşılması, belgenin iptaline kadar giden bir süreci tetiklemektedir.

“Major” uygunsuzluk(lar) için alınan aksiyon(lar), genellikle, kuruluş sahasında gerçekleştirilecek bir takip tetkiki ile değerlendirilmekte ve uygunsa kapatılmaktadır.

Denetimin tamamlanmasını müteakiben, müşteri yönetimi ve ilgili süreç ya da fonksiyonel birim sorumlularının katılımı ile tetkik bulgularının, eğer varsa uygunsuzluk yönetiminin ve denetim sonrası faaliyetlerin tetkik ekip liderince aktarıldığı bir kapanış toplantısı gerçekleştirimektedir.