Cumartesi, Ağustos 20, 2022

AS/EN 9101

Bu standart, AS/EN 9100 serisi yönetim sistemlerinin denetim sürecinin hazırlık, yürütülme ve raporlanması ile ilgili şartlarını tanımlamaktadır. Bu standardın AS/EN 9100 serisi yönetim sistemlerinin denetimlerinde kullanılması zorunludur. Belgelendirme kuruluşları ve tetkikçiler, bu standartta verilen şartlara uygun olarak denetimleri gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Bu standart, ilave olarak, AS/EN 9100 serisi standartlara uygunluk ve süreç etkinliği, kuruluş kalite yönetim sistemi dokümantasyonu ile müşteri/yasa gerekliliklerine ilişkin içerik ve yapıyı tanımlamaktadır. Anılan standard; AS/EN 9100 standardının 2009/C sürümüne kadar bir kontrol listesi olarak kullanılmış ve bu niteliği AS/EN9101:2010 (D) sürümü ile son bulmuştur. 2009/C sürümü; süreç yaklaşımını engellemesi, denetçiyi kontrol listesinin tamamlanmasına odaklaması ve zamanın gerçek denetim dışında tüketilmesine yol…
AS/EN 9100:2016 sürümünü müteakiben AS/EN 9101:2014 standardının da Ekim 2016 sonuna hadar “F” sürümüne güncellenmesi beklenmektedir. AS/EN 9101:2016 sürümünü müteakiben tüm AS/EN 9100 tetkikleri, Haziran 2017 itibariyle, her iki stnadardın “2016” sürümleri üzerinden üzerinden gerçekleştirilmeye başlanacaktır. "F" sürümü ile beklenen değişiklikler özetle aşağıda verilmektedir:. ISO 9001:2015, ISO 17021-1:2015 ve AS/EN 9100:2016 standartlarındaki etkileyen değişikliklerin içerilmesi ve rapor formlarının buna göre güncellenmesi, Süreç başarım derecelendirilmesinin 4 seviyesinden 5 seviyesine çıkartılması, Tetkik bulgularına bağlı olarak uygunsuzluk raporlanması şartının yeniden tanımlanması, Aşağıda verilen ve “1” ya da “2” ile sonuçlanan süreç başarım derecelerinde uygunsuzluk raporlanacaktır.
Belgelendirme, 3 yıllık bir döngüyü kapsayacak şekilde planlanmakta ve uyglanmaktadır. İlk tetkik iki aşamalı olarak gerçekleştirilen belgelendirme tetkiki olup belgelendirme tetkikini takip eden bir sonraki yıl 1. ara kontrol tetkiki ve iki yıl sonrada 2. ara kontrol tetkiki gerçekleştirilmektedir. 3. yıl sonunda aynı döngü yeniden belgelendirme adı altında aynıyla tekrarlanmaktadır. 1- Belgelendirme 1. Aşama Denetimi, Kuruluşun kalite yönetim sisteminin ana yapısının, dokümantasyonunun ve ana faaliyetlerden olan iç tetkik ile yönetim gözden geçirme toplantılarının gözden geçirilerek 2. Aşama için hazır olup olmadığının değerlendirildiği tetkiktir. 2- Belgelendirme 2.Aşama Denetimi, Kuruluşun tüm süreçlerinin belirlenen şartları ve bu şartlar altındaki işlerliğinin gereklilikleri karşılayıp karşılamadığının…
Tetkikin bir parçası olarak, denetim ekip lideri tarafından tetkike ilişkin plan, denetim süreci, istekler, bulgu sınıflama ve raporlama konularında bilgilendirmenin yapıldığı ve müşteri yönetimi ve süreç sahiplerinin katılımının sağlandığı bir açılış toplantısı gerçekleştirilir. Tetkik; AS/EN 9100 standardı gereklilikleri doğrultusunda ve belirlenen plan çerçevesinde gerçekleştirilir. Her süreç yerinde ve örnekleme usulü uyarınca tetkik edilir. Gerekliliklerden sapmalar büyük (“majör”) ve küçük (“minör”) uygunsuzluklar sınıflaması uyarınca raporlanır. Uygunsuzluk raporu; uygunsuzluk bulgusunu, uygunsuzluğun dayandırıldığı nesnel (objektif) kanıt(lar)ı ve ihlal ettiği gerekliliği gösterecek şekilde raporlanır. Bir gerekliliğin karşılanmaması kalite yönetim sistemi işlerliğini bozuyor ve(ya) süreçlerin kontrollünü ya da ürün/servis uygunluğunu temin etmekten uzaklaştırıyorsa, uygunsuzluk “major” olarak raporlanmaktadır.…